Kết Quả Thực Nghiệm

Lúa Ngọc Đỏ Hương Dứa-Đồng Tháp

Thự nghiệm ứng dụng Phân Avi trên cây lúa Ngọc Đỏ Hương Dứa Đông Xuân của Hợp Tác Xã lúa giống Anh Dũng tại Huyện Lấp Vò Tĩnh Đồng Tháp