Kết Quả Thực Nghiệm

Vườn sầu riêng Bảo Lộc-Lâm Đồng

Phân bón cho cây mới trồng không cần nhiều nhưng phải thường xuyên. Theo kinh nghiệm của anh, trong 3 tháng đầu, bón phân 15 ngày/lần với lượng bón: 5kg 16-16-8-13s/100 cây. Ba tháng tiếp theo, bón 25 ngày/lần với lượng bón: 8kg 16-16-8-13s/100 cây. Sáu tháng tiếp theo, bón 1 tháng/lần với lượng bón: 10kg 16-16-8-13s/100 cây. Từ năm thứ 2 trở đi, bón phân theo chu kỳ lá, cứ sau mỗi đợt lá già thì tiến hành bón phân, lượng phân tùy theo từng cây nhưng chú ý phải đảm bảo sao cho các đọt cành luôn cong như cành trúc là tốt nhất, lá phải xanh tốt mỡ màng. Ngoài phân hữu cơ, cần bón thêm phân chuồng hoặc phân vi sinh hàng năm vào đầu mùa mưa.