Kết Quả Thực Nghiệm

Phân bón lá AVI trên đậu xanh Ninh Thuận

Trình diễn kỹ thuật phân bón lá AVI trên đậu xanh ở Nha Hố -Ninh Sơn – Ninh Thuận

Trình diễn kỹ thuật phân bón lá AVI trên đậu xanh ở Nha Hố -Ninh Sơn – Ninh Thuận trong vụ Đông Xuân 2016. Anh Nguyễn Hữu Thép đã dùng các loại phân bón lá AVI NPK  10-52-10 và  5-10-40 trong giai đoạn  hoa và kết trái với liều lượng  02 g/lit  cho kết quả đầy triển vọng về năng suất và chất lượng hạt đậu xanh. Đây là vụ mùa đầu tiên mà anh Hữu Thép trồng đậu xanh trên đất  vùng Nha Hố,
Năng suất và chất lượng sẽ thông tin sau khi nhận kết quả sau thu hoạch vụ mùa.