Kết Quả Thực Nghiệm

Thanh Long Tầm Vu - Long An

KỸ THUẬT ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM NẤM RỄ CỘNG SINH MYCORRHIZAE VÀ PHÂN BÓN LÁ AVI TRỒNG THANH LONG
 
Vườn Thanh Long của gia đình anh Châu ở xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành - Long An sau khi sử dụng phân bón lá AVI 30-10-10; 10-52-10 và 3-1-5 cho kết quả Thanh Long năng suất cao bất ngờ, giảm hẳn sâu bệnh.

Điều kiện đất đai trồng thanh  long trong vùng Bắc Bình –Bình Thuận là khô hạn, độ phì thấp và mặn kiềm (pH .>7.5 -8.5) nếu không có biện pháp thâm canh, đầu tư, Thanh Long sinh trưỡng kém và cho năng suất thấp và chất lượng thấp.
 
Trong thời gian qua, Công Ty Nông Nghiệp Xuân Hương đã thử nghiệm các biện pháp kỹ thuật trên mô hình ở Chợ Lầu –Bắc Bình  ứng dụng bón thạch cao (CaSO4) để cân đối ion Na/Ca, làm giảm độ pH cho phù hợp, sử dụng nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza làm tăng cường hấp thu khoáng Ca, Mg…. đặc biệt là lân đồng thời tăng khả năng chịu hạn do bộ rễ lớn, nhiều tầng lông hút và sạch bệnh ở rễ.

Để đủ dinh dưỡng cho thanh long bằng cách dung phân bón qua lá AVI ở các công thức bón khác nhau cho từng giai đoạn sinh trưỡng như NPK 30-10-10 cho giai đoạn sau thu hoạch, để ra nụ NPK 10-52-10, giai doan hình thành trái  NPK 5-10-40. Để phù hợp với sãn xuất Thanh Long theo tiêu chuẩn Global GAP cho thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng dùng các loại phân bón hữu cơ có NPK 4-1-3, 3-1-5

 
Hiện nay vườn Thanh Long ở mô hình sẽ ít sữ dụng nước, thuốc hóa học trị bệnh và phân hóa học, vườn  đang phát triển rất tốt  cho năng suất và chất lượng và bến vững.