Kết Quả Thực Nghiệm

Vườn chôm chôm - Bến tre

Vụ mùa chôm chôm 2015, vườn nhà anh Triều sử dụng chế phậm nấm rễ cộng sinh Mycorhyza và phân bón lá AVI 30-10-10; 10-52-10 và 3-1-5 cho kết quả rất tốt và còn tiếp tục sử dụng cho vụ mùa 2016.